บ้านปีใหม่ ป๋าต๊อบ

บ้าน ป๋าต๊อบ ก็พ าชมรู ปครอบครั วที่ต้องบอกเลยว่า คุณ  พ่อ คุณแ ม่ของ ป๋าต๊อบนั้นห ล่อ สวย มาก ๆ ต่อด้วยห้องโถงหรูหรา และอาณา จัก   รส่วนตัว ที่เมื่อ  ก่อนเคยใช้ เป็นห้องนอน

แต่ตอนนี้ได้ ดั  ดแ  ปลงเป็ นห้อง เขียน หนังสือ เอาไว้นั่งทำงาน และบรรจุหนังสือต่าง ๆทั้ง หนังสือ  ภาษ าไ  ท ย ภาษา   อัง  กฤ ษ ทั้งที่เป็นสาระค  วามรู้แ ละห นั งสือก าร์ ตูนนิ ย าย

ส่วนทางด้านห้องน้ำก็สวยงามไม่แพ้กัน เนื่องจากเน รมิตผนังห้ องน้ำเป็นลว ดลายของปะการัง   เหมือนทั้งห้องต กอยู่ ใต้ท  เล ก่อน  จะพา   เดินอ  อกมาสู่บริ  เวณ  ด้านนอก

จะเจอกั บสร ะว่ายน้ำกล  างแจ้งขนาดใหญ่ ที่ป๋าต๊อบเผยว่า

ตน  เอง  และปีให ไม่ค่  อยได้ลง เล่นสัก เท่า ไร เนื่องจากตนเอ งออกกำลั งกา ยใน ฟิตเน สส่วนตั ว  ม  ากกว่า

สำ  หรับ  ปี  ใหม่ สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศ ลารัต น์ ขวัญใจ  ค น ส ว  ยของ

ป๋าต๊อบปริญญา ควรตระกูล ทายาทเจ้าของอสังหาริมทรั  พย์ในเครือ  ห  มู่บ้  านปั  ญ  ญ  า

แต่จริ  งๆ แล้ว ปีให   ม่นั้ นไม่ได้เกิดวัน  ปีใหม่ เธอเกิดวันที่ 28 พฤศ  จิกาย  น

ไม่ใช่วันที่ 1 มกรา  คม อย่างที่หลาย ๆ คนคิดกันแต่อย่างใด

ชีวิตวัยเด็กที่ไม่ได้สุขสบาย ทำให้  ปีใหม่ต้องเริ่มทำงาน  เพื่อหาเลี้ยงค   รอบครัว

ตั้งแต่อ  ายุ 15 เพราะต้  องส่งเสียน้ องสาว 2   คนที่ อ ายุห่  าง   กันถึง 12 ปี และ 20 ปี

แต่ เธอกลับเริ่  มเ  ข้าวงการ    และมีชื่อเสียงด้วยบท   บาทสาวใสๆ ที่ชื่อ “หมอกฟ้า” นางรองในละคร “นายร้อยสอ  ยดาว” ทางช่อง 7 ตั้งแต่  สมัยเรียน  ที่โรงเ รียนส  ายน้ำผึ้ง

ก่  อ   นจะเปลี่ยนลุ  คเป็นสาวใ นภาพย นตร์ ของอา ร์เอส ฟิ ล์ม และนั่นคื  จุดเปลี่ยนที่ ทำให้เธอโด่งดังใน  บทสาว โดยเฉพ าะบท “ส้มโอ” ในซิตคอม “ผู้กองเจ้าเสน่ห์”

เมื่อคบกัน หลายคนอาจจะมองว่าเธอเลือกคบกับป๋าต๊อบ  เพราะว่ ามองถึ  งฐานะ างครอบครัว ที่ติด ลำดับ เศรษฐี เรื่องนี้ ปีใหม่เคยเปิด  ใจว่า ถึงแ  ม้เธอมาอยู่กับป๋  าต๊อบแ  ล้วสุ  ขสบาย

ก็ไม่ได้แปลว่าเธ  อจะใช้ จ่ายฟุ่มเฟือย  ซื้อ กระ เป๋าใบละ ล้านหรือเพ  ชรเม็ดโต เพราะเธอเป็น  คนรู้ค่าขอ งเงิน สำหรับคนที่ม องจากภายน อกเขาไม่รู้ เรื่องราวของค นสองคนดีเท่ ากั บเรา

ถึงแม้ปี ให ม่จะมีงา นเข้ามาต่อเนื่อง แ ต่ป๋าต๊ อบก็ดูแลเธอ  ด้วยความเข้าใจ ไม่เคยตามไปคุม  และให้กำลังใจปีใหม่ตลอด ด้านป๋าต๊อบก็เปลี่ยนพฤติกรรม

โดยเคยหันหน้าเข้าหาทา  ง ธรรม ด้วยกา รบวชชีที่ “เสถียรธรรมสถาน” เป็นระยะเวลาห นึ่ง ส่วนปีใหม่เอง หันกลับมา ดูแลสุขภา พเ   ข้าฟิต  เนส

จนกลับมาเป็นสาวหุ่นดีอีกครั้ง ซึ่งทั้งคู่อยากให้ชีวิตของตัวเองเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องความรัก

มุมมองของคุณอาจจะเปลี่ยนไป เพราะการรักษาความรักตลอดเกือบ 10 ปีที่ผ่านไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความเข้าใจ การยอมรับ การให้อภัยและความอดทนเป็นอย่างมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *