ลูกชายคนโต เจ เจตริน

สมฐานะลู กชาย คนโ ตของบ้าน วรร ธนะสิน สำหรับลู กช ายสุดหล่อ  หัวแก้วหัว  แ หวนของพ่ อเจ และแ ม่ปิ่น อ ย่ าง เจ้านาย จินเจษฎ์ วรรธนะสิน

ที่น อ กจาก ความ หล่อที่ ประจักษ์ อยู่บ นใบห น้าแล้ว นั้น เรื่อ งของการ ศึกษา และความร่ำร ว ยนั้นก็ไม่ไ  ด้แ พ้ลู ก ด าราท่าน อื่นเล ยแม้แ ต่น้ อยนิด

เพร าะอ ย่ า งที่ทรา  บกันดีก ว่า หลังจา กที่เจ้านายได้ เรียนจ บไฮสคูลจา กอัง กฤษมาแล้ วนั้น ห นุ่ มน้อยคน นี้ก็ได้เดิน สาย  เข้าวงการ ทั้งงานเพลง  และงา นแส  ดงอ  ย่ า งเต็มที่

จ น  มีคู่  จิ้นที่มีสิ  ทธิ์ลุ้  นเป็นคู่   จริงอย่ า ง จูเน่   นางเ อ กส าวที่ดูแลจะเข้ากันได้ดีกับห นุ่ มค นนี้เหลื อเกิน

เมื่อพูดถึง  ความร่ำร  วยของเจ้านายแล้วนั้น  ต้องบ อ กเลยว่า    น้องเจ้านา  ย ไม่ได้เป็นเพียงเ ด็ กอายุ 20 ปี ที่เห  มือนเ ด็ก  ธรรมดา ๆ ทั่วไป

เพร  าะน อ กจากจะเป็นลู กของ  นักร้องและนักแส  ดงคนดังแล้ว ยังถือเป็นลู กชายมห  าเศ  รษฐีที่มีเงินและ  ทรัพย์สิน  มหาศาล ก็ว่าได้

เพ   ราะคฤหา  สน์หรูที่พ่ อเจและแ ม่ปิ่น ทุ่มสร้างให้บรรดาลู ก ๆ นั้นก็อย่ า งที่ทราบกันดีว่ามีมู  ลค่ามหาศาลเฉี ยด ๆ 100 ล้านก็ว่าได้

แถ  มตัว  ของน้  องเจ้านายเองนั้น ก็ได้ทำงานหาเงินเอง เพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติที่หาได้  ด้วยน้ำพัก  น้ำแรงไม่ต้องพึ่  งพ่ อ แ ม่ได้เองอี  กต่างหาก

จ นมีก ระแ สเรื่องของที่เจ้าตัวนั้  น ได้ทำงานพนักงานร้านสะด   วกซื้อสุดหล่อ พ ร้ อ มเขียนข้อความว่า

“โอ้ โห ล่ าสุ ด เ จ้านาย ทำงานอยู่ แฟมิลี่มาร์ท สุขุมวิท 33 จ้า ช อบความที่บ้านรวยมากๆๆ แล้วเค้ายัง ให้ลู กมาทำงานพารทไทม์  หาเงินเองอะ อ าจจะด้วยเพราะส่งไป เรีย นน  อ กมาด้วยละ

แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ชี วิ ตเองเลยสูง จนกระทั่งมีการเปิดเผยว่า ทั้งภาพและคลิปดังกล่าวเป็นไวรัลของน้ำดื่มยี่ห้อหนึ่งเท่านั้น แต่ก็เป็นงานที่เจ้านายชอบและรู้สึกสนุก

แ ม้ไ ม่ไ ด้เป็ นพนั กงา นตาม ที่ข่าวอ อ  กมาก็ตาม แต่ แถม ตอนนี้เจ้าตัวยังไ  ด้ถอยรถหรูมูลค่ากว่า 13 ล้าน ถ้ าคนธรรมดา  คงใช้โรงเรียนสอบขับรถ

หรือใช้รถญี่ปุ่น ไปก่อน แต่แหมนี่   ‘สามีแห่งชาติ’ ของส  าวๆประเทศไทยทั้งทีธรรมดาไปคงไม่ได้ เ พราะ น้องเจ้านายของ  เรา  คว้ากุ ญแจร  ถส  ปอร์ตคัน เก่ง

อย่ า งเจ้า Porsche 911 CarreraS มูลค่ากว่า 13 ล้า  นบาท  ของคุณพ่ อ  ม า ซ้ อ มซะงั้น งานนี้พ่ อเจไม่วายต้องปาดเหงื่อ เพราะเจ้าตัวอ อ กปากแล้วว่ารถคันแร กคันนี้เจ้า  นายขอ

ทั้ งหล่อทั้ง รวย แถมยังมี เสน่ห์น่าเอ็นดูมาก ๆ ค่าา ขอต่ อคิวเ ป็นสะใ  ภ้พ่ อเจ แ ม่ ปิ่นเลย ต้องรอชมกันต่อไปค่ะว่าหลังจากนี้น้องเจ้านายจะมีอะไรหรูหราให้  เราได้ชมกันอีกบ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *